« אחריות קולקטיבית מול כל מיני מגיפות חברתיות » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

תנאי הכרחי לאחריות ציבורית טמון בתפיסה העצמית של נושא התפקיד הציבורי. עוד קודם לקביעת כללים אתיים שונים ולמודלים של אחריות עיקר העיקרים טמון באתוס העצמי של התפקיד. התפקיד אינו שררה אלא תפקיד שרות הציבור. המוגדר בפי החכמים כ »עבדות ». המנהיג הראוי אינו רואה את תפקידו כמי שבא למלא את שאיפותיו שלו עצמו, אלא ככלי שהופקד בידו כדי לשרת בצורה הראויה ביותר את הציבור. שפה אחרת המתארת את תודעתו הראויה של המנהיג הלוא היא שפת השליחות

Related Videos