« אחריות קולקטיבית מחייבת ענישה קולקטיבית כן או לא? » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

ענישה קולקטיבית עשויה להסתמך על תפיסה שגורסת כי הפרט אינו ישות אוטונומית האחראית למעשיה, אלא רק חלק מקולקטיב — היחידה הבסיסית הנושאת בזכויות ובחובות. תפיסה זו אינה רואה בפרט תכלית כשלעצמה. לחלופין, ענישה קולקטיבית יכולה להסתמך על תפיסה פונקציונלית (תועלתנית) הטוענת שבמצבים מסוימים הקולקטיב בעמדה טובה יותר מזו
של השלטון המרכזי לשלוט בהתנהגותו של היחיד, והאיום בפגיעה בקולקטיב יתמרץ אותו למנוע מראש מעשה פסול של חבר מחבריו, לאתר בדיעבד את האחראי, להסגירו או להענישו במסגרת הקולקטיב. תפיסה זו משתמשת בפרט כבאמצעי להשגת תכליות אחרות — מניעת התנהגות בלתי רצויה.

Related Videos