בקיעת הים בספר שמות והתגייסות מוסרית עתידית עמנואל לוינס » מפי רוני אקריש

by Rony Akrich

פנימיות בהיותה נבחרוּת לקבל את פני האחר חייבת לבטא את עצמה. ואולם ביטוי הפנימיות
חייב להישאר קשור לפנימיות, אם אינו רוצה לאבד את עצמו בתוך חיצוניות טהורה ולהפוך
ְלשׁליטה ולכבדוּת. יצירת מדינה עם פוליטיקה משלה וצבא משלה ועם הכוח המעורב במדינה,
ִ טומנת בחובה סכנה לשׁכחת הפנימיות של ישראל, שהיא להיות נרגש על–ידי האחר.

Related Videos