מפגש 48 (יום כיפור): הרב שמואל עוזיאל – החטא ועונשו, בין הרבי מליובאוויטש לרב לוריא

by Rony Akrich

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1JA-3bzwiXgOm8hF4oBR7U9Ln7Qz7Rowg

ענין תשובה הוא למעלה מהשגת אנוש והלא לפני מלך בו״ד כשחוטאים נגדו ומזידים מול פניו לעבור על רצונו אין לזה כפרה כ״ש וק״ו לפני ממ״ה הקב״ה , אין העזה גדולה מזו ואעפ״כ הקב׳׳ה ברוב טובו מוחל וסולח, ולא רק שהוא מוחל וסולח אלא חוזר למי שרוצה לבחינת אהבה רבה אהבתנו כקדם. א״כ המאמין בכך זה עצמו זכות גדולה והקב״ה מתפאר בזה שישראל יודעים אותו ומכירים את מדותיו, והרי כל התורה כולה ניתנה כדי להודיע בעולם החומרי גדולת השי״ת ותפארת מדותיו, שזה בא על ידי קיום מצותיו ולימוד תורתו הקדושה

Related Videos