מפגש 86: גב’ רות ויסקוט – לימוד מדעי הטבע בחינוך הדתי – על שום מה?

by Rony Akrich

תלמיד הגר »א, רבי ברוך משקלוב, מעיד על הדרכת הגר »א לתרגם ספרי מדעים לעברית. בנימוקים – קידוש ה’ והגדלת התורה (הקדמה לתרגום ספר גיאומטריה של אויקלידס)
שמעתי מפי קדוש כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משארי חכמות, לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחכמת התורה, כי התורה והחכמה נצמדים יחד… וציוה לי להעתיק מה שאפשר ללשונינו הקודש מחכמות … וישוטטו רבים ותרבה דעת בין עמינו ישראל, ותוסר גאון עוזם וגאות עריצים המון עמים ולשון לאומים אשר כשאון מים רבים ישאון לעומתינו איפה חכמתכם ונמצא שם שמים מתחלל… על כן מלאני לבי לקדש ש »ש ולעשות רצון צדיק מורינו החסיד נר »ו להעתיק כל מה שאפשר ללשונינו הק’ ולהוציא בולעם מפיהם…

Related Videos