מפגש 10: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | הקירבה אל ה’ דרך הטבע והחכמה

by Rony Akrich