מפגש 4: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | איש הדת ואיש הדעת

by Rony Akrich