PESSAH: LA NAISSANCE DU PEUPLE-NATION ET LA SORTIE D’EGYPTE.

by Rony Akrich

juif, arabe, israel, palestine, hebreu, territoires, paix, guerre
וידבר ידוד אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. (בראשית ו- יג)

ואמרת אליהם כה אמר ידוד אלהי ישראל ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת אשר צויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמר שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר אצוה אתכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים. (ירמיהו יא- ד)

או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ידוד אלהיכם במצרים לעיניך. (דברים ד-לד)

והאלהים נסה את אברהם ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה, יקרא « נסיון » מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד ודע כי השם צדיק יבחן (תהלים יא ה), כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו בנסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה. (רמב »ן על בראשית כב- א)

דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית….. (שמות יב- ג)

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה….( שמות יג- יז)

וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ידוד…. (שמות יד- ט,י)

ויאמר ידוד אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו. (שמות יד- טו)
יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה. ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו. והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט ולולי תפלת משה היה חולש את ישראל. סבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים. כי אין כח בהם להלחם בכנענים עד שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות. והיתה להם נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת ואלה שמות. ( אבן עזרה על שמות יד- יג)

ויהי בימים ההם ויגדל משה בן עשרים שנה היה משה באותה שעה ויש אומרים בן ארבעים ויגדל משה וכי אין הכל גדילים אלא לומר לך שהיה גדל שלא כדרך כל העולם ויצא אל אחיו…(שמות רבה א- כז)

במדבר נעשו גבורים…..(רמב »ם מורה נבוכים חלק ג פרק לב עמ’ שמח-שמט)
ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם. (עמוס ט- יא)
כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה. (משלי כד- טז)

Related Videos